Jaarverslag Delta Bruinvis 2022

In de Oosterschelde kunnen jaarrond bruinvissen waargenomen worden. Delta Bruinvis doet onderzoek naar deze bruinvissen. Met behulp van foto-identificatie kunnen individuele bruinvissen herkend worden en over langere tijd gevolgd worden. Deze methode is daarmee zeer geschikt om de bruinvissen in dit gebied te monitoren. Inmiddels is ons vaarseizoen van 2022 voorbij en blikken we terug op een zeer succesvol seizoen. Hieronder zijn de resultaten te lezen.

Bevindingen 2022

In 2022 heeft Delta Bruinvis van april t/m september op 30 dagen foto-identificatiedata verzameld. Dit betrof 27 dagen waarbij vanaf het water data werd verzameld en 3 dagen vanaf land. Op elke dag zijn één of meerdere waarnemingen van bruinvissen gedaan (figuur 1). In totaal werden zo’n 24.000 foto’s gemaakt om bruinvissen te kunnen identificeren. Deze foto’s zijn eerst uitgezocht op bruikbaarheid en vervolgens per individu gesorteerd in onze database.

Figuur 1 – Elke blauwe stip geeft een waarneming weer van één of meerdere bruinvissen.

In de periode april t/m september 2022 konden 73 verschillende bruinvissen met zekerheid worden geïdentificeerd (grafiek 1). Dit waren 52 individuen die in eerdere jaren al werden waargenomen en 21 individuen die nog niet eerder bij Delta Bruinvis bekend waren, waaronder twee kalfjes.
75% van de individuen werd op meerdere dagen waargenomen (grafiek 2). Twee individuen werden zelfs op 10 verschillende dagen gefotografeerd.

Grafiek 1
Grafiek 2

Naast bovengenoemde 73 bruinvissen werden mogelijk nog maximaal zes andere bruinvissen gefotografeerd. Echter was de kwaliteit van de foto’s onvoldoende om dit met zekerheid vast te stellen. Daarom zijn deze individuen niet meegenomen in bovenstaande grafieken. Mogelijk kunnen ze in de toekomst alsnog gematcht worden bij nieuwe waarnemingen waarbij duidelijkere foto’s worden gemaakt.

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat in de periode van april t/m september 2022 minimaal 73 bruinvissen in de Oosterschelde aanwezig waren. Omdat de Oosterschelde in verbinding staat met de Noordzee en er gedurende de onderzoeksperiode sprake was van geboortes en sterfte, zullen sommige individuen niet de gehele periode aanwezig zijn geweest. Toch is het aannemelijk dat veel van deze bruinvissen langere tijd in de Oosterschelde verblijven, omdat ze verspreid over de onderzoeksperiode van 2022 meerdere keren zijn waargenomen en vaak ook in eerdere jaren zijn gezien. Daarnaast is het waarschijnlijk dat er enkele bruinvissen aanwezig waren die niet gefotografeerd zijn in de onderzoeksperiode van 2022, waaronder pasgeboren kalfjes. Het werkelijke aantal bruinvissen is daardoor niet exact vast te stellen, maar dit foto-identificatieonderzoek geeft wel een realistische minimale inschatting.

Update december 2023
Het minimaal aantal aanwezige bruinvissen is bijgesteld van 73 naar 74. Met behulp van gegevens uit 2023 kon één extra individu aan de telling worden toegevoegd. In 2022 was de kwaliteit van de foto’s van dit dier onvoldoende om met zekerheid de identiteit te bepalen. Het was namelijk de vraag of het een nieuw individu betrof, of een bekend dier met een nieuw litteken. Maar nieuwe foto’s uit 2023 bevestigden dat het om een nieuw individu ging.

Ook werden in 2023 vijf individuen op foto vastgelegd die niet in 2022, maar wel in de jaren daarvoor in de Oosterschelde werden gezien. Het is goed mogelijk dat zij ook in 2022 aanwezig waren. In dat geval zou het totaal aantal individuen op 79 uitkomen.